Juridisks paziņojums

Šo vietni publicē UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā (turpmāk tekstā - Janssen), reģistrācijas numurs: 40103935140, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 101, Rīga, LV-1004, kas ir atbildīga par tās saturu. Interneta vietnē ietvertā informācija atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām reklāmas jomā un tiesību aktiem, kas regulē informācijas izplatīšanu Latvijā. Interneta vietne ir paredzēta Latvijas mērķauditorijai. Gadījumā, ja jūs piekļūstat interneta vietnei ārpus Latvijas, vietnē ietvertā informācija var nebūt jums piemērota. Ārstniecības personālam nepieciešams rīkoties atbilstoši vietējiem medikamentu izrakstīšanas noteikumiem, savukārt pacientiem nepieciešams vērsties pie ārsta vai farmaceita, lai saņemtu informāciju par medikamenta lietošanas kārtību un nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem. Lūdzu, ievērojiet, ka Janssen nesniedz privātas medicīniskās konsultācijas!

Šīs vietnes saturs pieder un to kontrolē Janssen, un vietnes saturu aizsargā starptautiskās autortiesību normas. Jūs varat lejupielādēt vietnē pieejamo informāciju privātai lietošanai un nekomerciāliem mērķiem. Interneta vietnes satura modificēšana vai reproducēšana ir aizliegta. Nav atļauta vietnes satura kopēšana vai cita veida izmantošana.

Janssen apņemas īstenot visus saprātīgi iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu vietnes satura aktualitāti, tomēr Janssen nesniedz nekādus apliecinājumus, garantijas vai apgalvojumus par vietnē pieejamās informācijas precizitāti, aktualitāti vai pilnību, un Janssen neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas jums rodas no piekļuves vai nespējas piekļūt interneta vietnei, vai no paļaušanās uz tīmekļa vietnē publicēto informāciju.

Interneta vietne var ietvert saites vai atsauces uz citu sabiedrību, privātpersonu vai organizāciju tīmekļa vietnēm. Šādā gadījumā Janssen neuzņemas nekādu atbildību par šādu vietņu saturu un jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas jums rodas no šādas vietnes apmeklēšanas. Jebkādas saites uz citām vietnēm tiek piedāvātas tikai šīs vietnes lietotāju ērtības labad.

Interneta vietnē izmantotās preču zīmes, pakalpojumu zīmes, tirdzniecības nosaukumi, produktu vizuālais noformējums un vietnē izvietotie produkti tiek aizsargāti Latvijas Republikā un starptautiskā mērogā, un to izmantošana bez Janssen iepriekšējas rakstveidā piekrišanas ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad tas tiek veikts sabiedrības produktu vai pakalpojumu identificēšanas mērķiem.

Visa ar interneta vietnes starpniecību nosūtītā sarakste ir pakļauta mūsu privātuma politikai.

Persona, kas izmanto šo vietni piekrīt, ka sarakste, kas tiek nosūtīta Janssen uz šo interneta vietni, nav uzskatāma par konfidenciālu, un Janssen nav pakļauta pienākumam atturēties no šādas informācijas reproducēšanas, publicēšanas vai cita veida izmantošanas jebkādā veidā un jebkādam mērķim. Janssen patur tiesības izmantot vai kopēt šādas sarakstes saturu, tostarp izmantot šādā sarakstē pārrunātās idejas, izgudrojumus, koncepciju, tehnoloģijas un zinātību jebkādiem mērķiem, ieskaitot preču un pakalpojumu izstrādi, ražošanu un/vai reklamēšanu.

Persona, kas izmanto šo vietni jebkāda veida saziņai vai citādi sazinās ar Janssen, ir atbildīga par šādas saziņas saturu un tajā ietverto informāciju, tostarp par šādas informācijas pareizību un atbilstību. Šī interneta vietne tiek nodrošināta kā pakalpojums tās apmeklētājiem un Janssen patur tiesības dzēst, grozīt vai papildināt vietnes saturu jebkurā brīdī un neatkarīgi no iemesla, nesniedzot jebkādus paziņojumus šajā sakarā.

Paziņojums aktualizēts 2020. gada aprīlī.

CP-148324